Thông tin hội viên và doanh nghiệp

Đàm Danh Lam
Họ và tên: Đàm Danh Lam
Ngày sinh: 21-6-1972
Chức vụ trong Hội viên
Chức vụ doanh nghiệp: Chủ tịch HĐQT
Doanh nghiệp: SAREPTA Group
Lĩnh vực: Xây dựng; Sản xuất vật liệu xây dựng; May mặc
Sản phẩm:
Thị Trường: Nga
Website:

Giới thiệu về doanh nghiệp

Thông tin liên hệ

Email:
Số điện thoại:
Fax:
Địa chỉ: