IMG_6283

Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga là một tổ chức phi thương mại, được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện tham gia và bình đẳng giữa các thành viên.

Mục đích hoạt động của Hiệp hội là:
-Liên kết các nhà doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trên lãnh thổ Liên bang Nga nhằm xây dựng và nâng cao vị thế cho giới doanh nghiệp Việt Nam, làm cầu nối, đầu mối xúc tiến và phát triển quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.
-Hỗ trợ toàn diện và bênh vực lợi ích hợp pháp của các nhà doanh nghiệp Việt Nam mọi ngành nghề và quy mô trên thị trường LB Nga, khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động, hợp tác và kinh doanh có hiệu quả và phù hợp với pháp luật Liên bang Nga.
-Thu hút các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Nga, các nhà doanh nghiệp Nga và nước ngoài đầu tư vào nền kinh tế Việt Nam và Liên bang Nga. Hỗ trợ, hướng dẫn các nhà doanh nghiệp Việt Nam phát triển thị trường hàng hóa, đầu tư các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho cộng đồng, đóng góp cho nền kinh tế Liên bang Nga và Việt Nam.