1. Gửi hồ sơ xin gia nhập Hiệp hội đến Văn phòng Hội

 

2. Văn phòng Hội gửi hồ sơ đến Ban phát triển Hội viên & Quan hệ cộng đồng để xem xét

 

3. Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận hội viên trên cơ sở Đơn đề nghị kết nạp của Trưởng Ban Phát triển Hội viên & Quan hệ cộng đồng.